Ogólne Warunki Handlowe

1. Zakres obowiązywania

(1) Administratorem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH) jest Geotec Bohrtechnik GmbH, Aspastraße 26, 59394 Nordkirchen.

(2) Niniejsze OWH obowiązują w odniesieniu do wszystkich naszych ofert, kosztorysów, dostaw i usług.

(3) Obowiązują wyłącznie nasze OWH. Rozbieżne, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe kupującego stanowią część umowy tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim wyraziliśmy wyraźną zgodę na ich obowiązywanie. Powyższy wymóg zgody ma zastosowanie w każdym przypadku, na przykład nawet jeśli kupujący powołuje się na swoje OWH w zakresie zamówienia, a my wyraźnie się temu nie sprzeciwiamy.

2. Oferty, zawieranie umó

(1) Z prawnego punktu widzenia składane przez nas oferty stanowią jedynie zaproszenie do złożenia oferty. Prawnie wiążącą ofertę stanowi wyłącznie zamówienie klienta. Możemy przyjąć tę ofertę poprzez potwierdzenie zamówienia lub poprzez realizację zamówienia.

(2) Treść i zakres umowy określa umowa zawarta w naszym potwierdzeniu zamówienia. W odniesieniu do celu zastosowania decydujące znaczenie mają informacje zawarte w naszej ofercie.

(3) Klient ponosi odpowiedzialność za kompletność i poprawność, a także terminowe dostarczenie dokumentów związanych z realizacją zamówienia.

3. Ceny, płatność

(1) Nasze ceny nie zawierają należnego podatku VAT i są cenami loco fabryka. Podane przez nas ceny nie uwzględniają kosztów pakowania, transportu, załadunku i wysyłki, montażu w przypadku części zamiennych, a także opłat celnych i ubezpieczenia; wszystkie powyższe koszty dodatkowe ponosi klient.

(2) Cena zakupu jest należna i płatna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury i dostawy lub daty przyjęcia towaru.

Jesteśmy jednak uprawnieni w każdej chwili, również w ramach trwających stosunków handlowych, do realizacji dostawy w całości lub w części wyłącznie za pobraniem zaliczki. Odpowiednią rezerwację zgłosimy najpóźniej wraz z potwierdzeniem zamówienia. Po upływie wyżej wymienionego terminu płatności kupujący popada w zwłokę. W okresie zwłoki od ceny zakupu naliczane są odsetki w wysokości ustawowych odsetek za zwłokę obowiązujących w danym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wystąpienia dalszych szkód spowodowanych zwłoką. Nienaruszone pozostaje przy tym nasze roszczenie do odsetek za zwłokę w stosunku do kupców (§ 353 HGB).

(3) Skonto nie jest udzielane.

(4) W przypadku przekroczenia terminu płatności, również w odniesieniu do poszczególnych usług częściowych, przepadają wszystkie świadczenia przyznane klientowi (rabaty, premie, dopłaty do kosztów reklamy itp.).

(5) Płatności są dokonywane na rzecz naszego agenta rozliczeniowego bezpłatnie. Wpływające płatności mogą zostać przez nas zaliczone według naszego uznania na poczet zaległych roszczeń wobec naszych klientów. Potrącenia płatności dokonane przez klienta nie są dla nas wiążące.

(6) Naszym klientom przysługuje prawo do potrącenia tylko tych wierzytelności, które zostały przez nas uznane, są bezsporne lub zostały orzeczone prawomocnie. Nasi klienci nie są uprawnieni do przeciwstawiania naszych roszczeń prawom do zatrzymania, chyba że wynikają one z tego samego stosunku umownego.

(7) Klient nie jest uprawniony do przeniesienia roszczeń i praw wynikających ze stosunku umownego na osoby trzecie bez naszej zgody.

(8) Dopuszczalna jest podwyżka uzgodnionych cen, jeśli między datą zawarcia umowy a umowną dostawą upłynął okres dłuższy niż 4 miesiące, a w momencie podwyżki cen nie zalegamy z dostawą. W przypadku podwyżek przekraczających 20% klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

4. Zwłoka w płatności i odbiorze

(1) Jeśli klient zalega z płatnością, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie rozsądnego terminu wyznaczonego klientowi na spełnienie świadczenia. Nie narusza to przepisów ustawowych dotyczących odstąpienia od wyznaczenia terminu.

(2) Jeśli klient zalega z płatnością w ramach innych zawartych z nami stosunków umownych, jesteśmy uprawnieni do zawieszenia wykonywania wszystkich naszych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy do czasu ich wykonania przez klienta.

(3) W przypadku zwłoki w płatności lub w przypadku zaistnienia okoliczności, o których dowiedzieliśmy się po zawarciu umowy, i które podważają zdolność kredytową klienta (np. wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec majątku klienta, wszczęcie pozasądowego postępowania w sprawie spłaty zadłużenia, zawieszenie płatności lub inne okoliczności, które znacznie obniżają zdolność kredytową klienta), i które zagrażają naszemu roszczeniu o świadczenie wzajemne, jesteśmy uprawnieni do uznania wszystkich roszczeń za wymagalne ze skutkiem natychmiastowym, a także do realizacji zaległych dostaw i usług wyłącznie za pobraniem zaliczki lub złożeniem zabezpieczenia. W przypadku wysyłki jesteśmy uprawnieni do nadania przesyłki za pobraniem.

(4) W przypadku zwłoki w odbiorze ze strony klienta mamy prawo do przechowywania towarów w naszym magazynie i naliczania opłat za magazynowanie zgodnie z § 6 ust. 6 niniejszych OWH.

5. Zakres dostawy

(1) Nasza dostawa ma zakres określony w potwierdzeniu zamówienia. Klient jest zobowiązany do oddzielnego zamawiania wszelkich dodatkowych wariantów wyposażenia i akcesoriów.

(2) Odchylenia od rysunków lub danych dotyczących mas, wymiarów, zużycia i wydajności do 5% są nieistotne i nie stanowią wady. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w odniesieniu do projektu, zastosowania materiałów i wykonania, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na użyteczność przedmiotu dostawy.

(3) W przypadku akcesoriów dopuszczalne są dostawy częściowe.

6. Terminy dostawy i realizacji

(1) Podany przez nas termin dostawy rozpoczyna się dopiero po doprecyzowaniu wszystkich szczegółów technicznych, stworzeniu przez klienta technicznych i prawnych warunków wstępnych, otrzymaniu przez nas uzgodnionych zaliczek lub zabezpieczeń oraz wypełnieniu przez klienta zobowiązań umownych do wcześniejszego wykonania i współpracy. Okres dostawy zostaje przerwany na czas zwłoki klienta w płatności.

(2) W przypadku zażądania przez klienta wprowadzenia zmian lub uzupełnień do pierwotnego zamówienia, wyżej wymieniony termin dostawy ulega przedłużeniu. Po otrzymaniu powiadomienia o żądanej zmianie lub uzupełnieniu pierwotnego zamówienia poinformujemy klienta o nowym terminie dostawy.

(3) Siła wyższa, np. wojna, zamieszki, działania mobilizacyjne lub podobne zdarzenia, np. strajk, lokaut, które uniemożliwiają nam terminową dostawę bez naszej winy, prowadzą do wstrzymania biegu terminu dostawy. Przerwa w realizacji dostawy trwa przez okres trwania zdarzenia, jednak nie dłużej niż 4 tygodnie.

(4) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy wyłącznie w ramach przepisów ustawowych tylko wtedy, gdy jesteśmy odpowiedzialni za opóźnienie w dostawie. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie jest związana z powyższym postanowieniem.

(5) Na nasze żądanie klient ma obowiązek złożyć w rozsądnym terminie oświadczenie, czy odstępuje od umowy z powodu opóźnienia dostawy, czy też nalega na dostawę.

(6) Jeśli w związku z życzeniem klienta dostawa opóźni się o ponad miesiąc od zgłoszenia gotowości do dostawy, przysługuje nam prawo do obciążenia klienta opłatami magazynowymi w wysokości 0,1% kwoty faktury brutto za każdy dzień kalendarzowy lub jego część, jednak nie więcej niż 5%. Strony umowy mają prawo do udowodnienia wyższych lub niższych kosztów magazynowania.

(7) Wszystkie terminy dostaw podawane przez Geotec są dokładnie zaplanowane i obliczone. Mogą jednak wystąpić przesunięcia z powodu zdarzeń, których nie można wcześniej przewidzieć. Dlatego w takim przypadku nie są uznawane roszczenia odszkodowawcze klienta, w szczególności z tytułu utraconych korzyści, kosztów finansowania, kosztów personelu lub personelu pomocniczego, roszczenia o zwolnienie osób trzecich z roszczeń z tytułu kar umownych lub kosztów wynajmu urządzenia zastępczego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy firma Geotec umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania spowodowała opóźnienie w dostawie lub wyraźnie przejęła odpowiedzialność za takie roszczenia.

7. Przeniesienie ryzyka i wysyłka

(1) Ryzyko zostaje przeniesione na klienta w momencie, gdy przedmiot zakupu/dzieło są gotowe do odbioru. Odbiór musi nastąpić w tym czasie. Koszty ewentualnego rzeczoznawcy ponosi klient. Wysyłka, załadunek i rozładunek oraz transport odbywają się na ryzyko klienta.

(2) Jeśli na życzenie klienta wysyłamy towar w inne miejsce, ryzyko przechodzi na klienta w momencie przekazania towaru przewoźnikowi lub spedytorowi.

(3) Klient zatwierdzi każdy odpowiedni sposób wysyłki. Jesteśmy zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia transportowego na życzenie i koszt klienta.

8. Zastrzeżenie własności

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności sprzedanych towarów do momentu całkowitego uregulowania wszystkich naszych obecnych i przyszłych roszczeń wynikających z umowy kupna i bieżących stosunków handlowych (roszczenia zabezpieczone).

(2) Przed całkowitą spłatą zabezpieczonych roszczeń towary objęte zastrzeżeniem własności nie mogą być przedmiotem zastawu na rzecz osób trzecich ani przywłaszczenia jako zabezpieczenie. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania nas na piśmie o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub o uzyskaniu dostępu do należących do nas towarów przez osoby trzecie (np. w wyniku zajęcia).

(3) W przypadku naruszenia umowy przez kupującego, w szczególności w przypadku niezapłacenia należnej ceny zakupu, przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi i/lub zażądania zwrotu towaru na podstawie zastrzeżenia własności. Żądanie zwrotu nie obejmuje równocześnie oświadczenia o odstąpieniu od umowy; przysługuje nam raczej prawo do zażądania jedynie zwrotu towaru i zastrzeżenia prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy kupujący nie zapłaci należnej ceny zakupu, powyższe prawa przysługują nam tylko wtedy, gdy wcześniej bezskutecznie wyznaczyliśmy kupującemu rozsądny termin płatności, bądź gdy zgodnie z przepisami ustawowymi wyznaczenie takiego terminu jest zbędne.

(4) Do momentu odwołania zgodnie z poniższym podpunktem (c) kupujący jest uprawniony do odsprzedaży i/lub przetwarzania towarów z zastrzeżeniem prawa własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W takim przypadku obowiązują dodatkowo następujące postanowienia.

(a) Zastrzeżenie własności rozciąga się na produkty powstałe w wyniku przetwarzania, mieszania lub łączenia naszych towarów według ich pełnej wartości, przy czym za producenta uznaje się naszą firmę. Jeśli w przypadku przetwarzania, mieszania lub łączenia z towarami osób trzecich, ich prawa własności pozostają nienaruszone, nabywamy prawo współwłasności proporcjonalnie do wartości fakturowej przetworzonych, zmieszanych lub połączonych towarów. W przeciwnym razie do powstałego produktu stosuje się te same zasady, co do towarów dostarczonych z zastrzeżeniem własności.

(b) Kupujący ceduje tym samym na nas w drodze zabezpieczenia wszelkie roszczenia wobec osób trzecich wynikające z odsprzedaży towarów lub produktu w całości lub w wysokości naszego udziału we współwłasności, jeśli taki istnieje, zgodnie z poprzednim ustępem. Akceptujemy cesję. Zobowiązania kupującego, o których mowa w ust. 2, obowiązują również w odniesieniu do roszczeń będących przedmiotem cesji.

(c) Oprócz nas do dochodzenia roszczeń upoważniony pozostaje kupujący. Zobowiązujemy się do niedochodzenia roszczeń tak długo, jak długo kupujący wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec nas, nie ma żadnych ograniczeń co do jego zdolności płatniczej i nie dochodzimy zastrzeżenia własności poprzez skorzystanie z prawa zgodnie z ust. 3. W takim przypadku możemy jednak zażądać, by kupujący poinformował nas o scedowanych roszczeniach i ich dłużnikach, przekazał wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia procesu ich windykacji, przekazał odpowiednie dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o dokonanej cesji. Ponadto w takim przypadku jesteśmy uprawnieni do odebrania kupującemu upoważnienia do dalszej sprzedaży i przetwarzania towarów z zastrzeżeniem prawa własności.

(d) Jeśli możliwa do uzyskania wartość zabezpieczeń przekracza nasze roszczenia o ponad 10%, na żądanie kupującego zobowiązujemy się do uwolnienia wybranych przez nas zabezpieczeń.

9. Prawa własności przemysłowej osób trzecich

(1) W przypadku przedmiotów dostawy, które produkujemy zgodnie z dokumentacją klienta (np. zgodnie z danymi projektowymi, rysunkami, modelami lub innymi specyfikacjami), klient bierze na siebie wyłączną gwarancję, że produkcja tych przedmiotów dostawy nie narusza praw własności osób trzecich. Jednak w przypadku zarzucenia przez osoby trzecie naruszenia praw własności, zastosowanie mają następujące postanowienia:

a) Niezwłocznie poinformujemy naszego klienta o dochodzonych roszczeniach i – w stosownych przypadkach – powiadomimy go o wszelkich ustalonych terminach.

b) Klient poinformuje nas w ustalonym terminie, czy roszczenia dochodzone przez osobę trzecią zostały uznane, czy zakwestionowane.

c) Jeśli roszczenia dochodzone przez osobę trzecią mają charakter sporny, w tym samym terminie klient zobowiązany jest na własny koszt zlecić wybranej przez siebie kancelarii prawnej dochodzenie roszczeń. W takim przypadku klient będzie uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących środków obronnych i negocjacji mających na celu zawarcie ugody.

d) Jeśli klient nie zatrudni w tym celu żadnej kancelarii prawnej w wyznaczonym terminie, możemy zatrudnić wybraną przez nas kancelarię prawną na koszt klienta i podjąć decyzje dotyczące wszelkich środków obrony i negocjacji mających na celu zawarcie ugody. Przysługuje nam prawo do zażądania od klienta zaliczki na poczet poniesionych w związku z tym kosztów.

(2) W przypadku dochodzenia wobec nas praw własności przemysłowej osób trzecich jesteśmy uprawnieni do wstrzymania produkcji przedmiotów dostawy na ryzyko klienta do czasu wyjaśnienia praw osób trzecich.

10. Nasza własność intelektualna

(1) Plany dostaw i związane z nimi dokumenty wykonawcze, plany, dokumenty budowlane, szkice, kosztorysy i inne dokumenty dostarczone przez nas lub utworzone przy naszym udziale pozostają naszą własnością intelektualną.

(2) Korzystanie z nich, w szczególności ich przekazywanie, powielanie, publikowanie i udostępnianie, w tym kopiowanie nawet fragmentów, a także ich imitowanie, przetwarzanie lub wykorzystywanie wymaga naszej wyraźnej zgody.

(3) Klient zobowiązuje się do zachowania tajemnicy, o ile dane informacje nie zostały jeszcze ujawnione przez Geotec lub za zgodą Geotec.

11. Gwarancja i odpowiedzialność

(1) Klient zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy niezwłocznie po jej dostarczeniu. Widoczne wady należy zgłaszać niezwłocznie, jednakże najpóźniej w ciągu dwóch tygodni. W przypadku stwierdzenia wad w późniejszym terminie należy je zgłosić niezwłocznie, jednakże najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od ich wykrycia. Termin powiadomienia o wadach zostaje zachowany w przypadku terminowego wysłania powiadomienia przez klienta. Jeśli klient w ogóle nie zgłosi nam wady lub nie zgłosi nam wady w odpowiednim czasie, dostawę uznaje się za przyjętą.

(2) W przypadku wystąpienia wady należy najpierw umożliwić nam jej usunięcie. Według własnego uznania mamy prawo usunąć wadę lub dostarczyć inny towar wolny od wad. Mamy prawo do co najmniej dwóch prób późniejszego wykonania umowy.

(3) We wszystkich przypadkach opóźnienia dostawy, nawet po upływie wyznaczonego nam terminu dostawy, roszczenia odszkodowawcze klienta z tytułu opóźnienia dostawy lub roszczenia odszkodowawcze zamiast świadczenia są wykluczone, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 4 i 5.

(4) Z wyjątkiem szkód wynikających z uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu, a także z naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne), nasza odpowiedzialność ogranicza się do szkód, które można przypisać umyślnemu lub rażąco niedbałemu postępowaniu.

(5) Z wyjątkiem szkód wynikających z uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu, w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbałego postępowania, jak również naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest warunkiem wstępnym prawidłowego wykonania umowy, i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne), odpowiedzialność dostawcy ogranicza się do szkód możliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy. Dotyczy to również pośrednich szkód następczych.

(6) Nie narusza to ewentualnej dalszej odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

(7) Roszczenia z tytułu wad i roszczenia odszkodowawcze przedawniają się w ciągu jednego roku. Nie ma to zastosowania, o ile prawo przewiduje dłuższe terminy zgodnie z §§ 438 ust. 1 nr 2 (budynki i obiekty budowlane), 479 (prawo regresu) i 634a ust. 1 nr 2 (wady budowlane) niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), a także w przypadku szkód wynikających z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu lub istotnych zobowiązań umownych w rozumieniu nr 11 ust. 4 i 5 niniejszych OWH, w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego działania, a także w przypadku roszczeń odszkodowawczych wynikających z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (ProdHaftG). W tym zakresie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawowe.

(8) Jeśli wada jakościowa maszyny dostarczonej przez nas klientowi spowoduje straty operacyjne (np. przestój), ponosimy za to odpowiedzialność tylko w stopniu proporcjonalnym do winy. Jeśli wada materiałowa maszyny wynika z wady komponentu, który nabyliśmy od poddostawcy, nie będziemy przypisywać dostawcy zewnętrznemu winy za tę wadę. Jeśli w takim przypadku okaże się, że wada materiałowa wynika z wady zakupionego komponentu, ustawowe domniemanie winy nie będzie miało zastosowania również w tym zakresie. W takim przypadku klient zobowiązany jest do wykazania i udowodnienia naszej winy.

Ponadto to na kliencie spoczywa cały ciężar dowodu, że szkoda w ogóle wystąpiła z powodu przestoju, i że szkody tej nie można było zrekompensować za pomocą rozsądnych środków, bądź że została ona zrekompensowana (np. poprzez nadrobienie świadczenia).

(9) Bieg terminu przedawnienia nie jest liczony od nowa, jeżeli w ramach późniejszego świadczenia zostanie dostarczony inny, wolny od wad przedmiot.

(10) Wyklucza się prawo klienta do swobodnego odstąpienia od umowy (w szczególności zgodnie z §§ 651, 649 BGB).

12. Postanowienia uzupełniające

(1) W przypadku udzielenia gwarancji przez Geotec Bohrtechnik, klient może dochodzić wynikających z niej roszczeń tylko wtedy, gdy udostępni Geotec Bohrtechnik stare części, których wymiany domaga się w ramach gwarancji. Klient zobowiązany jest przetransportować te stare części do Geotec Bohrtechnik na własny koszt.

(2) Jeśli w ramach umowy firma Geotec Bohrtechnik zobowiązana jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi maszyny, obowiązek zapewnienia możliwości przeprowadzenia tego instruktażu spoczywa na kliencie. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia instruktażu w uzgodnionym terminie z przyczyn leżących po stronie klienta, Geotec Bohrtechnik przeprowadzi dalszy instruktaż wyłącznie za opłatą.

(3) Jeśli w konkretnej umowie strony nie uzgodniły płatności z góry, firma Geotec Bohrtechnik GmbH zobowiązana jest do dostarczenia maszyny dopiero po przedstawieniu potwierdzenia finansowania lub innego dowodu zdolności płatniczej klienta.

(4) Jeżeli po zawarciu umowy klient zgłosi specjalne życzenia, Geotec Bohrtechnik GmbH może je spełnić w ramach odpłatnych usług specjalnych.

(5) Jeśli klient dostarczy maszyny do Geotec Bohrtechnik w celu przeprowadzenia naprawy lub konserwacji, odpowiedzialność Geotec Bohrtechnik za szkody spowodowane na skutek kradzieży ogranicza się do przypadków umyślnego i rażąco niedbałego postępowania.

13. Postanowienia końcowe

(1) Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

(2) Jako miejsce wykonania umowy przyjmuje się siedzibę naszej firmy.

(3) Jeśli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest nasza siedziba. Dotyczy to również sytuacji, gdy klient nie posiada ogólnej właściwości miejscowej sądu w Republice Federalnej Niemiec, gdy po zawarciu umowy klient przeniesie swoje miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu za granicę, bądź gdy jego miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu nie jest znane w chwili wniesienia pozwu.

Stan: 05/2023