Ochrona danych

1. Ochrona danych – najważniejsze informacje

Informacje ogólne

Poniższe informacje w prosty sposób obrazują, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, przy pomocy których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej umieszczonej poniżej polityce prywatności.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez jej operatora. Jego dane kontaktowe znajdują się w nocie prawnej na tej stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkownika?

Część danych użytkownik przekazuje nam samodzielnie. Mogą to być na przykład dane wpisane w formularzu kontaktowym.

Inne dane gromadzą automatycznie nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. informacje dotyczące przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub godziny wyświetlenia strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia niezakłóconego dostępu do strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkownika.

Jakie prawa ma użytkownik w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili użytkownik ma prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat źródła, odbiorcy i celu przechowywania jego danych osobowych. Ma on również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, oraz w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych, użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Użytkownik ma ponadto prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Oprócz tego może w określonych okolicznościach zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera polityka prywatności w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

 

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych. Dane osobowe użytkownika traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, a także zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, przy pomocy których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności określa, które dane gromadzimy oraz do czego je wykorzystujemy. Zawiera ona także informacje, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę na fakt, że transmisja danych przez internet (np. w komunikacja pocztą elektroniczną) może stanowić potencjalne ryzyko. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje dotyczące administratora

Administratorem ds. przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Geotec Bohrtechnik GmbH
Aspastraße 26
59394 Nordkirchen

Telefon: +49 2596 97000
E-mail: datenschutz@geotec-bohrtechnik.de

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (takich jak np. imiona i nazwiska, adresy e-mail i inne).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed tego wycofania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, użytkownik ma w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją; dotyczy to także profilowania wynikającego z niniejszych przepisów. Odpowiednią podstawę prawną przetwarzania można znaleźć w niniejszej polityce prywatności. W przypadku wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu realizacji zadań marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w celu takiego marketingu; dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu dane osobowe użytkownika nie będą już wykorzystywane w celach marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi obowiązuje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków zaskarżenia.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądać, aby dane, które przetwarzamy w sposób automatyczny na podstawie jego zgody lub na potrzeby wykonania umowy, zostały przekazane jemu lub osobie trzeciej w powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli użytkownik zażąda przekazania danych bezpośrednio innemu administratorowi, takie przekazanie następuje wyłącznie, pod warunkiem że jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie przy użyciu protokołu SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa strona ta korzysta z szyfrowania danych przy użyciu protokołu SSL lub TLS w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora strony przez użytkowników. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że pasek adresu w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w pasku przeglądarki.

Jeżeli szyfrowanie przy użyciu protokołu SSL lub TLS jest aktywne, osoby trzecie nie mają wglądu do wysyłanych do nas danych.

Prawo do informacji, zablokowania, usunięcia i sprostowania danych

W ramach obowiązujących przepisów użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych, które są przechowywane, ich źródła oraz odbiorcy, a także celu przetwarzania danych oraz, jeśli ma to zastosowanie, prawo do ich sprostowania, zablokowania lub usunięcia. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych, które są u nas przechowywane, zwykle potrzebujemy czasu na sprawdzenie tego faktu. Na czas trwania kontroli użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

  • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało/odbywa się niezgodnie z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

  • Jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, lecz użytkownik potrzebuje ich do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, ma on prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

  • Jeżeli użytkownik wniósł sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, konieczne jest zapewnienie równowagi między interesami użytkownika a naszymi interesami. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczy przetwarzanie swoich danych osobowych, wówczas dane te mogą być przetwarzane – z wyjątkiem ich przechowywania – wyłącznie za zgodą użytkownika, albo w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej bądź prawnej, albo z powodów związanych z ważnym interesem publicznym Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystanie danych kontaktowych publikowanych w obowiązkowej nocie prawnej w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład tak zwanego spamu.

 

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowo wymagany inspektor ochrony danych

W naszej firmie został wyznaczony inspektor ochrony danych. Jest on dostępny pod następującymi danymi kontaktowymi:

bits + bytes it-solutions GmbH & Co. KG
Krombacher Straße 24
57223 Kreuztal
E-mail: datenschutz@bits-bytes.de
Tel.: +49 700.20301030

 

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają wirusów. Dzięki plikom cookie nasza oferta jest bardziej przyjazna dla użytkowników, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika i przechowywane przez jego przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony przez użytkownika. Inne pliki cookie przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika aż do ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty.

Przeglądarkę można skonfigurować w taki sposób, aby informowała o używaniu plików cookie i pozwalała je akceptować tylko jednorazowo, wyłączać ich akceptowanie do określonych celów lub całkowicie, a także aktywować ich automatyczne usuwanie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczać funkcjonalność niniejszej strony internetowej.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia niektórych wymaganych przez użytkownika funkcji (np. funkcji koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes, aby przechowywać pliki cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeżeli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie analizujące zachowanie użytkownika w internecie), będą one omówione oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które są nam automatycznie przekazywane przez przeglądarkę użytkownika. Są to następujące informacje:

  • typ i wersja przeglądarki

  • stosowany system operacyjny

  • adres URL strony referencyjnej

  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

  • czas zapytania do serwera

  • adres IP

Nie jest dokonywana agregacja tych danych z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej posiada prawnie uzasadniony interes, aby zapewnić bezbłędną technicznie prezentację i optymalizację swojej strony – w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeżeli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jego dane z formularza, łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi, będziemy przechowywać w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie i na wypadek dodatkowych pytań. Bez zgody użytkownika dane te nie będą przekazywane dalej.

Dane wprowadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są zatem wyłącznie za zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Taką zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych sprzed tego wycofania.

Dane wprowadzone przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają u nas do momentu zgłoszenia żądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich przechowywanie lub osiągnięcia celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu zapytania). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów – w szczególności okresów przechowywania.

 

5. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki obsługiwanych przez Google stron YouTube. Operatorem tych stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy użytkownik odwiedza którąś z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje informacje o tym, które z naszych stron użytkownik odwiedził.

YouTube może ponadto zapisywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Za pomocą tych plików cookie YouTube może pozyskiwać informacje na temat odwiedzających naszą stroną internetową. Informacje te są wykorzystywane m.in. do tworzenia statystyk wideo, poprawy przyjazności użytkowania oraz zapobiegania oszustwom. Pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika aż do ich usunięcia.

Będąc zalogowanym na swoim koncie YouTube, użytkownik umożliwia serwisowi YouTube bezpośrednie przyporządkowanie oglądanych przez siebie stron do jego indywidualnego profilu. Aby temu zapobiec, użytkownik musi się wylogować ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube ma na celu uatrakcyjnienie treści wyświetlanych na naszej stronie. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube: policies.google.com/privacy.

Google Web Fonts

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google, służące do jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas otwierania strony przeglądarka wczytuje potrzebne czcionki do swojej pamięci tymczasowej, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka użytkownika musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informację, że nasza strona internetowa została otwarta z adresu IP użytkownika. Korzystanie z czcionek internetowych Google ma na celu ujednolicenie i uatrakcyjnienie treści wyświetlanych na naszej stronie. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje czcionki standardowej.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie developers.google.com/fonts/faq i w polityce prywatności Google: policies.google.com/privacy.

Google Maps

Niniejsza strona wykorzystuje mapy Google poprzez interfejs programowania aplikacji. Dostawcą jest spółka Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z map Google, konieczne jest zapisanie jego adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ww. proces przekazywania danych.

Korzystanie z map Google ma na celu uatrakcyjnienie treści wyświetlanych na naszej stronie oraz ułatwienie użytkownikom odnalezienia miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: policies.google.com/privacy.