AGB

Og贸lne Warunki Handlowe

1. Zakres stosowania

(1) Stosuj膮cym niniejsze Og贸lne Warunki Handlowe (OWH) jest firma Geotec Bohrtechnik GmbH, Aspastra脽e 26, 59394 Nordkirchen.

(2) Niniejsze Og贸lne Warunki Handlowe obowi膮zuj膮 w stosunku do wszystkich naszych ofert, kosztorys贸w, dostaw i us艂ug.

(3) OWH i Warunki Zakupu naszych klient贸w o odmiennym brzmieniu nie maj膮 zastosowania i nie s膮 akceptowane, nawet je艣li wyra藕nie im si臋 nie sprzeciwiamy.

(4) Pomi臋dzy stronami nie istniej膮 偶adne dodatkowe porozumienia ustne.

2. Oferty, zawarcie umowy

(1) Przedstawiane przez nas oferty z prawnego punktu widzenia stanowi膮 jedynie wezwania do z艂o偶enia oferty. Dopiero zam贸wienie z艂o偶one przez Klienta stanowi prawnie wi膮偶膮c膮 ofert臋. Geotec mo偶e przyj膮膰 t臋 ofert臋 poprzez przys艂anie potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia lub przez przyst膮pienie do realizacji zam贸wienia.

(2) O tre艣ci i zakresie umowy decyduje umowa zamieszczona w potwierdzeniu przyj臋cia zam贸wienia przez Geotec. Odno艣nie zastosowania decyduj膮ce znaczenie maj膮 dane zawarte w naszej ofercie.

(3) Za kompletno艣膰 i prawid艂owo艣膰 oraz terminowo艣膰 dokumentacji wykonawczej, kt贸ra ma zosta膰 pozyskana lub sporz膮dzona przez Klienta, odpowiada Klient.

3. Ceny, p艂atno艣膰

(1) Nasze ceny to ceny netto z doliczeniem podatku VAT wed艂ug obowi膮zuj膮cej stawki na warunkach dostawy loco zak艂ad. Koszty opakowania, transportu, za艂adunku i wysy艂ki, w przypadku cz臋艣ci zamiennych 鈥 monta偶u, a tak偶e c艂a i ubezpieczenia nie s膮 zawarte w naszych cenach i ponoszone s膮 przez klienta.

(2) Termin p艂atno艣ci naszych faktur wynosi 14 dni netto pocz膮wszy od daty wystawienia.

(3) Nie przyznaje si臋 upustu.

(4) W przypadku przekroczenia terminu p艂atno艣ci, tak偶e w odniesieniu do poszczeg贸lnych 艣wiadcze艅 cz臋艣ciowych, przepadaj膮 wszystkie przyznane klientowi korzy艣ci (rabaty, bonusy, dop艂aty na reklam臋 itd.).

(5) Nale偶no艣ci nale偶y wp艂aca膰 do plac贸wki prowadz膮cej nasz rachunek, bez obci膮偶ania kosztami transakcji. Wp艂ywaj膮ce p艂atno艣ci mog膮 by膰 przez Geotec dowolnie zaliczane w ramach 艂膮cznej kwoty nierozliczonych nale偶no艣ci od naszych klient贸w. Dokonywane przez klienta okre艣lanie tytu艂贸w p艂atno艣ci jest dla Geotec niewi膮偶膮ce.

(6) Nasi klienci mog膮 dokonywa膰 potr膮cenia tylko z takimi wierzytelno艣ciami, kt贸re zostan膮 przez nas uznane i s膮 bezsporne lub prawomocnie stwierdzone. Nasi klienci nie maj膮 prawa do zg艂aszania praw do zatrzymania rzeczy w stosunku do naszych nale偶no艣ci, chyba 偶e wynikaj膮 one z tego samego stosunku umownego.

(7) Klient nie ma prawa do przelewu praw wynikaj膮cych ze stosunku umownego na rzecz osoby trzeciej bez naszej zgody.

(8) Podwy偶szenie uzgodnionych cen jest dopuszczalne w przypadku, gdy okres pomi臋dzy dniem zawarcia umowy a zgodnym z umow膮 zrealizowaniem dostawy wynosi wi臋cej ni偶 4 miesi膮ce, a Geotec w dniu dokonania podwy偶ki cen nie sp贸藕nia si臋 z dostaw膮. W przypadku podwy偶ek cen przekraczaj膮cych warto艣膰 20% klient mo偶e odst膮pi膰 od umowy.

4. Op贸藕nienie p艂atno艣ci i odbioru

(1) W przypadku gdy klient sp贸藕nia si臋 z p艂atno艣ci膮, po bezskutecznym up艂ywie stosownego terminu wyznaczonego klientowi na spe艂nienie 艣wiadczenia Geotec ma prawo do odst膮pienia od umowy. Przepisy prawa o braku wymogu wyznaczania dodatkowego terminu pozostaj膮 w mocy.

(2) Je偶eli klient b臋dzie mia艂 op贸藕nienie w p艂atno艣ci w ramach innego zawartego z nami stosunku umownego, w贸wczas mamy prawo do wstrzymania wykonywania wszystkich naszych zobowi膮za艅 umownych do czasu wykonania 艣wiadczenia przez klienta.

(3) W przypadku op贸藕nienia w p艂atno艣ci lub w razie wyst膮pienia okoliczno艣ci, o kt贸rych dowiemy si臋 po zawarciu umowy i kt贸re poddaj膮 w w膮tpliwo艣膰 zdolno艣膰 kredytow膮 klienta (np. z艂o偶enie wniosku o wszcz臋cie post臋powania upad艂o艣ciowego na maj膮tku klienta, wszcz臋cie pozas膮dowego post臋powania odd艂u偶eniowego, wstrzymanie p艂atno艣ci b膮d藕 inne okoliczno艣ci w znacznym stopniu obni偶aj膮ce zdolno艣膰 kredytow膮 klienta) oraz kt贸re stanowi膮 zagro偶enie dla naszego prawa do 艣wiadczenia wzajemnego, mamy prawo do wymagania wszelkich nale偶no艣ci ze skutkiem natychmiastowym i do realizowania niewykonanych jeszcze dostaw i us艂ug tylko za przedp艂at膮 lub za z艂o偶eniem zabezpieczenia. W przypadku wysy艂ki mamy prawo zleci膰 jej realizacj臋 za pobraniem.

(4) W razie op贸藕nienia w odbiorze dostawy przez klienta mamy prawo do umieszczenia towaru w naszym magazynie i naliczania sk艂adowego zgodnie z pkt.聽6 ust.聽6 niniejszych OWH.

5. Zakres dostawy

(1) Zakres naszej dostawy obejmuje towar wyszczeg贸lniony w potwierdzeniu przyj臋cia zam贸wienia. Wychodz膮ce poza ten zakres warianty wyposa偶enia i akcesoria musz膮 by膰 zamawiane przez klienta osobno.

(2) Odst臋pstwa od rysunk贸w lub odchylenia od danych o masie, wymiarach, zu偶yciu i parametrach mieszcz膮ce si臋 w granicach 5% s膮 bez znaczenia i nie stanowi膮 wady. Dokonywanie zmian i usprawnie艅 w zakresie konstrukcji, zastosowanych materia艂贸w i wykonania jest zastrze偶one dla Geotec, o ile nie b臋dzie to mia艂o negatywnego wp艂ywu na u偶yteczno艣膰 przedmiotu dostawy.

(3) W przypadku akcesori贸w dopuszczalne s膮 dostawy cz臋艣ciowe.

6. Terminy dostaw i us艂ug

(1) Bieg podanego przez nas terminu dostawy rozpoczyna si臋 dopiero z chwil膮 wyja艣nienia wszelkich szczeg贸艂贸w technicznych, spe艂nienia przez klienta warunk贸w technicznych i prawnych, otrzymania przez nas uzgodnionych zaliczek lub zabezpiecze艅 oraz spe艂nienia przez klienta jego umownych obowi膮zk贸w wcze艣niejszego 艣wiadczenia i wsp贸艂dzia艂ania. W razie wyst膮pienia op贸藕nienia w p艂atno艣ci klienta termin dostawy ulega przerwaniu na czas trwania tego op贸藕nienia.

(2) Podany termin dostawy ulega przed艂u偶eniu, je艣li klient 偶yczy sobie zmian lub uzupe艂nie艅 w stosunku do pierwotnie z艂o偶onego zam贸wienia. Po poinformowaniu nas o 偶膮danych zmianach lub uzupe艂nieniach w stosunku do pierwotnego zam贸wienia podamy klientowi nowy termin dostawy.

(3) Wyst膮pienie si艂y wy偶szej, np. wojny, zamieszek lub mobilizacji albo podobnych zdarze艅, takich jak strajk, lokaut, kt贸re nie z naszej winy utrudni膮 nam terminow膮 realizacj臋 dostawy, spowoduje przerwanie biegu terminu dostawy. Przerwa w biegu terminu dostawy przewidziana jest na czas trwania zdarzenia, jednak nie mo偶e trwa膰 d艂u偶ej ni偶 4 tygodnie.

(4) Klient mo偶e odst膮pi膰 od umowy w ramach przewidzianych przepisami prawa tylko w贸wczas, gdy za op贸藕nienie w dostawie odpowiada Geotec. Zmiana ci臋偶aru przeprowadzenia dowodu na niekorzy艣膰 klienta nie ma zwi膮zku z powy偶sz膮 regulacj膮.

(5) Klient jest zobowi膮zany do tego, aby na nasze 偶膮danie zadeklarowa膰 w stosownym terminie, czy w zwi膮zku z op贸藕nieniem w dostawie odst臋puje od umowy czy te偶 nadal oczekuje na realizacj臋 dostawy.

(6) Je偶eli na 偶yczenie klienta dostawa op贸藕ni si臋 o wi臋cej ni偶 jeden miesi膮c od dnia zg艂oszenia gotowo艣ci do dostawy, klientowi mo偶e by膰 naliczane sk艂adowe za ka偶dy rozpocz臋ty dzie艅 kalendarzowy w wysoko艣ci 0,1% kwoty faktury brutto, jednak nie wi臋cej ni偶 5%. Stronom umowy przys艂uguje prawo wykazania wy偶szych b膮d藕 ni偶szych koszt贸w magazynowania.

7. Ponoszenia ryzyka i wysy艂ka

(1) Ryzyko przechodzi na klienta z chwil膮 przygotowania przedmiotu zakupu/pracy przez Geotec do odbioru. Odbi贸r powinien nast膮pi膰 w tym czasie. Ewentualne koszty rzeczoznawcy ponosi klient. Wysy艂ka, za艂adunek i wy艂adunek oraz transport odbywaj膮 si臋 na ryzyko klienta.

(2) Je偶eli na 偶膮danie klienta towar zostanie wys艂any do innego miejsca, to z chwil膮 przekazania towaru przewo藕nikowi lub firmie transportowej ryzyko przechodzi na klienta.

(3) Klient wyra偶a zgod臋 na ka偶dy w艂a艣ciwy spos贸b wysy艂ki. Geotec zobowi膮zuje si臋 do zawarcia ubezpieczenia transportowego na 偶yczenie i koszt klienta.

8. Zastrze偶enie prawa w艂asno艣ci

(1) Towar dostarczony, zamontowany lub przekazany w jakikolwiek inny spos贸b (towar obj臋ty zastrze偶eniem) do czasu wykonania wszelkich roszcze艅 przys艂uguj膮cych nam ze strony klienta pozostaje nasz膮 w艂asno艣ci膮. Je偶eli warto艣膰 przys艂uguj膮cego nam przedmiotu zabezpieczenia przekracza wysoko艣膰 wszystkich zabezpieczonych roszcze艅 o wi臋cej ni偶 20%, to na 偶yczenie klienta zwolnimy odpowiedni膮 cz臋艣膰 przedmiotu zabezpieczenia.

(2) Klient ma prawo do dalszego zbycia towaru obj臋tego zastrze偶eniem w ramach zwyk艂ej dzia艂alno艣ci. Jednak w takim przypadku ju偶 teraz przeleje na rzecz Geotec wszelkie nale偶no艣ci wraz ze wszystkimi prawami pobocznymi wynikaj膮cymi z dalszego zbycia. Zamawiaj膮cy jest uprawniony do 艣ci膮gania tych nale偶no艣ci nawet po dokonaniu przelewu praw do nich. Postanowienie to nie narusza naszego prawa do samodzielnego 艣ci膮gania nale偶no艣ci. Zobowi膮zujemy si臋 do nie艣ci膮gania nale偶no艣ci, dop贸ki klient w艂a艣ciwie wype艂nia swoje zobowi膮zania p艂atnicze. Mo偶emy za偶膮da膰, aby klient w terminie dw贸ch tygodni poinformowa艂 nas o przelanych nale偶no艣ciach i ich d艂u偶niku, poda艂 wszelkie dane wymagane do 艣ci膮gni臋cia nale偶no艣ci i wyda艂 stosowne dokumenty oraz powiadomi艂 d艂u偶nika o fakcie dokonania przelewu nale偶no艣ci. W przypadku gdy towar obj臋ty zastrze偶eniem b臋dzie podlega艂 dalszemu zbyciu razem z innymi towarami nieb臋d膮cymi w艂asno艣ci膮 Geotec, nale偶no艣膰 klienta od odbiorcy uznaje si臋 za scedowan膮 w wysoko艣ci cen dostawy uzgodnionych pomi臋dzy Geotec a klientem.

(3) W przypadku przetwarzania naszych towar贸w lub wyrob贸w Geotec nabywa prawo w艂asno艣ci nowo powstaj膮cych rzeczy przy wy艂膮czeniu 搂聽950 niemieckiego kodeksu cywilnego.

(4) W trakcie obowi膮zywania zastrze偶enia w艂asno艣ci klientowi nie wolno oddawa膰 towaru obj臋tego zastrze偶eniem w zastaw ani przenosi膰 jego w艂asno艣ci w celu zabezpieczenia wierzytelno艣ci.

(5) W przypadku zaj臋膰, konfiskat czy innych dyspozycji lub ingerencji podmiot贸w trzecich klient ma obowi膮zek poinformowa膰 o prawie w艂asno艣ci Geotec i niezw艂ocznie nas powiadomi膰.

(6) W trakcie obowi膮zywania zastrze偶enia w艂asno艣ci mamy prawo do zawarcia ubezpieczenia towaru obj臋tego zastrze偶eniem od kradzie偶y, awarii, po偶aru, zalania wod膮 i innych szk贸d na koszt klienta, o ile udokumentowany jest fakt, 偶e klient sam we w艂asnym zakresie nie zawar艂 偶adnego ubezpieczenia.

9. Prawa ochronne podmiot贸w trzecich

(1) Za przedmioty dostawy, kt贸re wykonujemy na podstawie dokumentacji klienta (np. danych konstrukcyjnych, rysunk贸w, modeli lub innych specyfikacji), wy艂膮cznie klient r臋czy za to, 偶e poprzez wytwarzanie tych przedmiot贸w dostawy nie s膮 naruszane prawa ochronne podmiot贸w trzecich. Je艣li jednak podmioty trzecie b臋d膮 zg艂asza艂y naruszenia praw ochronnych, obowi膮zuje nast臋puj膮ca procedura:

  1. a) Nasz klient zostanie niezw艂ocznie poinformowany o dochodzonych roszczeniach i zostan膮 mu podane ew. wyznaczone terminy.
  2. b) Klient musi powiadomi膰 nas w wyznaczonym terminie, czy dochodzone roszczenia podmiotu trzeciego zostan膮 uznane czy te偶 zostan膮 poddane post臋powaniu spornemu.
  3. c) W przypadku gdy roszczenia dochodzone przez podmiot trzeci zostan膮 poddane post臋powaniu spornemu, klient w takim samym terminie ma obowi膮zek zleci膰 prowadzenie sprawy wybranej przez siebie kancelarii prawnej na w艂asny koszt. W takim przypadku ma on prawo do podejmowania wszelkich decyzji odno艣nie dzia艂a艅 obronnych i prowadzonych negocjacji w ramach post臋powania ugodowego.
  4. d) Je偶eli klient nie zleci prowadzenia sprawy kancelarii adwokackiej w okre艣lonym terminie, Geotec mo偶e wynaj膮膰 wybran膮 przez siebie kancelari臋 adwokack膮 na koszt klienta i podejmowa膰 decyzje odno艣nie dzia艂a艅 obronnych i prowadzonych negocjacji w ramach post臋powania ugodowego. Mamy prawo za偶膮da膰 od klienta zaliczek na poczet powstaj膮cych w tym zakresie koszt贸w.

(2) W przypadku gdy prawa ochronne podmiot贸w trzecich b臋d膮 dochodzone w stosunku do Geotec, mamy prawo do wstrzymania produkcji przedmiot贸w dostawy na ryzyko klienta a偶 do czasu wyja艣nienia sprawy praw podmiot贸w trzecich.

10. Nasza w艂asno艣膰 intelektualna

(1) Plany dostaw i odno艣na dokumentacja wykonawcza, projekty, dokumentacja konstrukcyjna, szkice, kosztorysy oraz inne dokumenty dostarczone przez nas lub powsta艂e z naszym udzia艂em pozostaj膮 w艂asno艣ci膮 intelektualn膮 Geotec.

(2) Korzystanie z nich, a w szczeg贸lno艣ci rozpowszechnianie, powielanie, publikowanie i udost臋pnianie, w艂膮cznie z kopiowaniem 鈥 nawet we fragmentach, jak r贸wnie偶 ich imitowanie, edycja i eksploatacja wymaga naszej wyra藕nej zgody.

(3) Klient zobowi膮zuje si臋 do zachowania poufno艣ci.

聽11. R臋kojmia i odpowiedzialno艣膰 cywilna

(1) Zamawiaj膮cy ma obowi膮zek sprawdzenia dostawy niezw艂ocznie po jej realizacji. Ewidentne wady nale偶y zg艂osi膰 do Geotec w terminie dw贸ch tygodni. W razie ujawnienia si臋 wad w p贸藕niejszym czasie nale偶y je nam zg艂osi膰 w ci膮gu dw贸ch tygodni od daty ich wykrycia. Termin zg艂oszenia wad uznaje si臋 za dotrzymany, je偶eli klient wy艣le zg艂oszenie w trakcie biegu terminu. Je艣li klient zaniecha wys艂ania zg艂oszenia wad albo zg艂osi wad臋 nieterminowo, w贸wczas dostaw臋 uznaje si臋 za zatwierdzon膮.

(2) W przypadku stwierdzenia wady nale偶y najpierw da膰 nam mo偶liwo艣膰 ponownego wykonania zobowi膮zania. Mo偶emy w贸wczas wedle naszego uznania usun膮膰 wad臋 lub dostarczy膰 rzecz pozbawion膮 wad. Mamy prawo do co najmniej dwu pr贸b ponownego wykonania zobowi膮zania.

(3) Stosownie do wy艂膮cze艅 podanych w ust臋pach 4 i 5 wyklucza si臋 roszczenia odszkodowawcze Zamawiaj膮cego tytu艂em op贸藕nienia dostawy lub roszczenia odszkodowawcze zamiast wykonania 艣wiadczenia we wszystkich przypadkach op贸藕nienia dostawy, nawet po up艂ywie wyznaczonego nam terminu dostawy.

(4) Odpowiedzialno艣膰 cywilna Geotec, za wyj膮tkiem szk贸d wynikaj膮cych ze spowodowania 艣mierci, uszkodzenia cia艂a lub wywo艂ania rozstroju zdrowia oraz z naruszenia istotnych obowi膮zk贸w umownych, kt贸rych spe艂nienie w og贸le umo偶liwia w艂a艣ciwe wykonanie umowy oraz kt贸rych wykonania strona umowy zwykle mo偶e by膰 pewna (obowi膮zki kardynalne), jest ograniczona do szk贸d wynikaj膮cych z celowego dzia艂ania lub ra偶膮cego niedbalstwa.

(5) Odpowiedzialno艣膰 cywilna dostawcy pod wzgl臋dem wysoko艣ci, za wyj膮tkiem szk贸d wynikaj膮cych ze spowodowania 艣mierci, uszkodzenia cia艂a lub wywo艂ania rozstroju zdrowia oraz z naruszenia istotnych obowi膮zk贸w umownych, kt贸rych spe艂nienie w og贸le umo偶liwia w艂a艣ciwe wykonanie umowy oraz kt贸rych wykonania strona umowy zwykle mo偶e by膰 pewna (obowi膮zki kardynalne), jest ograniczona do przewidywalnych szk贸d typowych dla charakteru umowy. Dotyczy to r贸wnie偶 po艣rednich szk贸d nast臋pczych.

(6) Powy偶sze postanowienia pozostawiaj膮 w mocy dalej id膮cy zakres odpowiedzialno艣ci na podstawie ustawy o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt wadliwy.

(7) Prawa z tytu艂u r臋kojmi za wady oraz roszczenia odszkodowawcze ulegaj膮 przedawnieniu po up艂ywie jednego roku. Powy偶szy zapis nie obowi膮zuje, je艣li prawo na podstawie niemieckiego kodeksu cywilnego w my艣l 搂搂聽438 ust.聽1 pkt聽2 (Budowle i rzeczy dla budowli), 479 (Prawo do regresu) i 634a ust.聽1 pkt聽2 (Wady budowlane) nak艂ada d艂u偶sze terminy oraz w przypadku szk贸d wynikaj膮cych z ze spowodowania 艣mierci, uszkodzenia cia艂a lub wywo艂ania rozstroju zdrowia albo z naruszenia istotnych obowi膮zk贸w umownych w my艣l pkt.聽11 ust.聽4 i 5 niniejszych OWH, w przypadkach celowego dzia艂ania lub ra偶膮cego niedbalstwa oraz w przypadku roszcze艅 odszkodowawczych na podstawie ustawy o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt wadliwy. W wy偶ej wymienionych przypadkach obowi膮zuj膮 poszczeg贸lne regulacje prawne.

(8) Je偶eli z powodu wady fizycznej maszyny dostarczonej przez nas do klienta dojdzie do szk贸d wynikaj膮cych z przerw w produkcji (na przyk艂ad podczas przestoj贸w), ponosimy w tym wzgl臋dzie odpowiedzialno艣膰 wy艂膮cznie za zawinione dzia艂anie. Je偶eli wada fizycznej maszyny wynika z wady komponentu, kt贸ry zakupili艣my od podwykonawcy, nie dochodzi do przypisania zawinionego dzia艂ania podwykonawcy. O ile oka偶e si臋 w takim przypadku, 偶e wada fizyczna wynika z wady zakupionej cz臋艣ci, ustawowe domniemanie winy r贸wnie偶 nie ma zastosowania w tym zakresie. W takim przypadku klient musi przedstawi膰 i udowodni膰 nasz膮 win臋.

Ponadto na kliencie spoczywa obowi膮zek przedstawienia wszystkich okoliczno艣ci faktycznych i ca艂ego ci臋偶aru dowodu, 偶e jakakolwiek szkoda zosta艂a spowodowana mo偶liwym przestojem i 偶e nie mo偶na by艂o tego zrekompensowa膰 lub nie zrekompensowano (np. przez p贸藕niejsze wykonanie us艂ugi) za pomoc膮 uzasadnionych 艣rodk贸w.

(9) Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna si臋 od nowa w przypadku, gdy w ramach ponownego wykonania zobowi膮zania dostarczona zostanie inna rzecz wolna od wad.

(10) Wyklucza si臋 swobodne prawo klienta do wypowiedzenia umowy (w szczeg贸lno艣ci na podst. 搂搂聽651, 649 niemieckiego kodeksu cywilnego).

12. Postanowienia uzupe艂niaj膮ce

聽(1) W zakresie, w jakim Geotec Bohrtechnik udzieli艂a gwarancji, klient mo偶e dochodzi膰 roszcze艅 z tego tytu艂u tylko wtedy, gdy dostarczy Geotec Bohrtechnik zu偶yte cz臋艣ci, kt贸re chce wymieni膰 w ramach gwarancji. Klient musi dostarczy膰 Geotec Bohrtechnik stare cz臋艣ci na w艂asny koszt.

聽(2) W zakresie, w jakim firma Geotec Bohrtechnik zgodnie z umow膮 jest zobowi膮zana do przeprowadzenia przeszkolenia w zakresie obs艂ugi maszyny, obowi膮zkiem klienta jest zapewnienie wykonalno艣ci takiego przeszkolenia. Je偶eli przeprowadzenie szkolenia w uzgodnionym terminie jest niewykonalne z przyczyn le偶膮cych po stronie klienta, Geotec Bohrtechnik przeprowadzi dodatkowe szkolenie wy艂膮cznie za wynagrodzeniem.

聽(3) O ile w ramach odpowiedniej umowy indywidualnej strony nie uzgodni艂y p艂atno艣ci z g贸ry, Geotec Bohrtechnik GmbH jest zobowi膮zana do dostarczenia maszyny tylko po przedstawieniu o艣wiadczenia finansowego lub innego dowodu wyp艂acalno艣ci klienta.

(4) O ile klient, po zawarciu umowy, zleci wykonanie specjalnych 偶膮da艅, kt贸re Geotec Bohrtechnik spe艂ni, 偶膮dania takie rozumie si臋 jako p艂atne us艂ugi specjalne.

聽(5) Je艣li klient dostarcza maszyny w celu wykonania napraw lub serwisowania przez Geotec Bohrtechnik, firma Geotec Bohrtechnik ponosi odpowiedzialno艣膰 za straty wynikaj膮ce z kradzie偶y wy艂膮cznie w przypadku umy艣lnego dzia艂ania i ra偶膮cego niedbalstwa.

13. Postanowienia ko艅cowe

(1) Prawem obowi膮zuj膮cym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza si臋 stosowanie Konwencji Narod贸w Zjednoczonych o umowach mi臋dzynarodowej sprzeda偶y towar贸w (CISG).

(2) Miejscem wykonania umowy jest siedziba naszej firmy.

(3) W przypadku gdy Klient jest kupcem, osob膮 prawn膮 prawa publicznego lub podmiotem wyodr臋bnionego maj膮tku publiczno-prawnego, wy艂膮cznym s膮dem w艂a艣ciwym do rozstrzygania we wszelkich sprawach spornych wynikaj膮cych bezpo艣rednio i po艣rednio z niniejszej umowy jest s膮d w艂a艣ciwy miejscowo dla siedziby Geotec. To samo obowi膮zuje w przypadku, gdy Zamawiaj膮cy nie mo偶e wykaza膰 og贸lnej w艂a艣ciwo艣ci s膮du na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub gdy po zawarciu umowy przeniesie swoje miejsce zamieszkania lub miejsce zwyczajowego pobytu za granic臋 albo gdy jego miejsce zamieszkania lub miejsce zwyczajowego pobytu w chwili wniesienia pow贸dztwa jest nieznane.

(4) W razie gdyby kt贸rakolwiek z klauzul niniejszych Og贸lnych Warunk贸w Handlowych by艂a lub mia艂a sta膰 si臋 niewa偶na, nie poci膮ga to za sob膮 niewa偶no艣ci pozosta艂ej cz臋艣ci umowy. Niewa偶na regulacja zostanie zast膮piona stosown膮 regulacj膮 prawn膮.

 

Stan z: 12/2019